Informace k volbám do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. 5. 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Volby do  Evropského parlamentu

24. a  25. května  2019

 

17.1.2019 vyhlásil Prezident ČR termín voleb do Evropského parlamentu. Tímto dnem běží lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz u obecního nebo zastupitelského úřadu.

 

Žádost o voličský průkaz může volič podat a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem (bez poplatku), b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, c) osobně.

 

10.4.2019 je posledním dnem, kdy se může občan jiného členského státu EU (který chce hlasovat na území ČR) přihlásit k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

 

14.4.2019 poslední den pro doručení žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (např. občan ČR dlouhodobě žijící v cizině).

 

14.4.2019 občan jiného členského státu, který chce hlasovat v ČR - poslední den pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

 

4.5.2019 poslední den pro zanesení voličů, kteří nemají pobyt ve správním obvodu, ale kteří jsou umístěni v jeho obvodu v nemocnici, sanatoriu, ústavu soc. péče, ve výkonu trestu apod.

 

9.5.2019 počátek lhůty pro vydávání voličských průkazů (osobně, osobě s plnou mocí, doporučeně poštou)

 

17.5.2019 poslední den pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz.

 

22.5.2019 poslední den pro podání osobní žádosti o voličský průkaz, uzavření seznamu voličů.


Vyvěšeno: 21.03.2019

Sejmuto: 27.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Ticháčková