Uzavírka komunikace Pěkov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Příjemný den z Police. V pondělí 10. 4. začne dlouhodobá uzavírka obce Pěkov z důvodu rekonstrukce silnice v celé délce. Značné omezení budou zažívat občané Pěkova i Honů, ale i lidé z Broumovska odjíždějící a tam přijíždějící. Dovoluji si požádat o shovívavost a předávání informovací o této objížďce.                                Děkuju.                                             Ida Jenková – starostka města Police nad Metují

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V PĚKOVĚ

Od 10. 4. bude zahájena generální oprava komunikace II/303 – tzv. průtah obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky pod Ostašem po restauraci U Laudona!

Investor:  Královéhradecký kraj

Dodavatel: COLAS CZ, a.s., ul. P. Jilemnického 21/82, 503 01 Hradec Králové IČ: 26177005

Odpovědný pracovník : p. Martin Lazok, tel.: 733 780 165, hl. stavbyved. e-mail: martin.lazok@colas.cz">martin.lazok@colas.cz

Termín  realizace :  10. 4. 2017 – 30. 10. 2017

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla za město Police nad Metují:

Ing. Scholz Pavel                              Mobil: 606 728 382          e-mail: scholz@meu-police.cz">scholz@meu-police.cz

Mgr. Jiří Škop                                    Mobil: 606 719 554          e-mail: skop@meu-police.cz">skop@meu-police.cz

Aktuální info: http://www.meu-police.cz/mesto/opravy-komunikaci-a-kanalizace/oprava-komunikace-v-pekove/">http://www.meu-police.cz/mesto/opravy-komunikaci-a-kanalizace/oprava-komunikace-v-pekove/

Úplná uzavírka silnice III/30320 - objízdná trasa :

Podle informací od dodavatele bude stavba prováděna po 5 etapách, z nichž každá z etap bude mít délku úseku 600 – 700 m, a doba realizace tohoto úseku bude 6 týdnů. Úplná uzavírka komunikace bude vždy jen v tomto pracovním úseku. Postup prací bude zahájen na křižovatce pod Ostašem a stavba bude postupovat Pěkovem nahoru ve směru na Broumov. V ostatních úsecích budou probíhat souběžně přípravné práce na opravách propustků (které se budou provádět po polovinách) opěrných zdech a přeložce vodovodu, které by ale neměly bránit běžnému místnímu provozu.

(od 10.4.2017 do 6.6.2017) - 720 m

(od 7.6.2017 do 16.7.2017) - 580 m

(od 17.7.2017 do 22.8.2017) - 380 m

(od 23.8.2017 do 8.10.2017) - 640 m

(od 9.10.2017 do 29.10.2017) - 240 m

Po konečném vyjádření silničního správního úřadu se změnila situace kolem vydávání povolenek. Konečná verze dopravního značení nám neumožňuje vydávat „povolenky“ pro vjezd. V první etapě stavby bude nicméně oblast Pěkova dostupná po místní účelové komunikaci, kterou bychom v první fázi nechali dostupnou pro místní bez dopravního omezení (během 14 dnů vyhodnotíme situaci, a budou-li negativní zkušenosti se zajížděním transitu na Broumov, budeme reagovat na tuto skutečnost osazením dopravního značení, na které bychom již pak navázali systém povolenek pro vjezd. Zdůrazňujeme, že oproti dojednaným podmínkám bude délka stavební směny v realizovaném úseku od 6.30 do 17 hodin. V této době bude průjezd opravovaným úsekem (onou výše zmíněnou „etapou“) možný pouze po domluvě se stavbyvedoucím. Mimo stavební směnu bude průjezd úsekem omezeně možný, nicméně s ohledem na rozsah a hloubku zemních prací v některých úsecích velmi obtížný. V tomto směru upozorňujeme na důležitou okolnost – průjezd bude vždy na vlastní nebezpečí, přičemž zhotovitel stavby ani její investor nenesou v tomto směru odpovědnost za vady na vozidlech způsobené při průjezdu opravovaným úsekem.

Transitní doprava na Broumov a Meziměstí pojede po tradiční objízdné trase přes Lachov, Bohdašín, resp. Jetřichov BEZ MOŽNOSTI PRŮJEZDU PŘES PĚKOV V RÁMCI KTERÉKOLIV Z ETAP!!!!!.

Objížďkový jízdní řád je nastaven tak, že veškerá transitní autobusová doprava na lince Broumov – Náchod, Náchod – Broumov je vedena po objízdné trase, přičemž pro nástup a výstup cestujících z Pěkova bude vytyčena pouze zastávka PĚKOV, OSTAŠ. Vybrané spoje pak budou zastavovat na zastávce PĚKOV, KONČINY. Pro dopravu z části Pěkova bude zajišťována doprava ze zastávky PĚKOV, HONY na Broumov s tím, že je časově nastavena tak, aby na zastávce JETŘICHOV,ROZC. Byl umožněn přestup na linku na NÁCHOD. Je to velmi komplikované, a neodpovídá to požadavkům, které si město kladlo v průběhu přípravy stavby, nicméně je to maximum možného. Ze strany osadního výboru Pěkov byla ještě nabídnuta možnost doplňkové dopravy z centra Pěkova, zejména pro děti do škol a seniory. V tuto chvíli je zjišťován zájem a případné počty cestujících, které by tuto doplňkovou dopravu využívali pravidelně. O jejím zřízení budeme dále informovat.

V průběhu realizace stavby (zejména pro 2. a 3. etapu, kdy bude paralyzován střed obce) navrhuje místní osadní výbor využít dočasnou odstavnou plochu pro parkování vozidel v sousedství hřiště.


Vyvěšeno: 07.04.2017

Sejmuto: 31.10.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Bc. Ludmila Šolcová